Dr. Annelies Delrue

Ik hou van mijn beroep, van het persoonlijk contact met mijn patiënten en van de welgemeende "Dank u dokter" als ik een bijdrage kan leveren aan de oplossing voor dat vervelende kwaaltje...

Lees meer
Afspraak maken

Dr. Joke Bertels

Ik heb destijds bewust gekozen voor de huisartsenopleiding en niet voor de klinische specialisatie. Als eerstelijns hulpverlener heeft een huisarts de belangrijke taak om ziektebeelden tijdig te herkennen, patiënten correct door te verwijzen én op te volgen...

Lees meer
Afspraak maken

Dr. Sarah Gorissen

Als jongste arts in de praktijk heb ik een frisse kijk op de nieuwe inzichten/ontwikkelingen in de geneeskunde. Daarnaast wil ik graag een huisarts zijn bij wie je niet enkel voor lichamelijke klachten terecht kan, maar ook voor een luisterend oor...

Lees meer
Afspraak maken

Dr. Kristof Swinnen

Ik geloof dat een goede relatie tussen huisarts en patiënt de belangrijkste voorwaarde is voor het leveren van goede zorg. Verder geloof ik dat we als huisarts een cruciale rol spelen in de preventie van medische problemen...

Lees meer
Afspraak maken

Dr. Ivanna Alieksina

Het heeft mij al vanaf jongs af aan geïnteresseerd om een beroep als arts te mogen gaan vervullen. Ik benader patiënten graag op een warme en vriendelijke manier. Ook vind ik het belangrijk om goed naar patiënten te luisteren, hun te ondersteunen en empathisch te zijn...

Lees meer
Afspraak maken

Privacyverklaring ‘t Doktershuys

Waarom deze privacyverklaring?

‘t Doktershuys hecht groot belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en we verwerken jouw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat je als persoon geïdentificeerd kan worden. ‘t Doktershuys houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die je als patiënt hebt (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten).

Welke gegevens verwerken we?

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer Aanvullende gegevens: rijksregisternummer, huisarts, mutualiteitsgegevens, nationaliteit Gezondheidsgegevens ifv uw medische consult

Wie verwerkt jouw gegevens?

De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door ‘t Doktershuys en enkel voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en zolang dit hiervoor nodig is. Iedere medewerker van ‘t Doktershuys is gebonden aan het beroepsgeheim, en heeft enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen. ‘t Doktershuys maakt gebruik daarnaast gebruik van derden die persoonsgegevens verwerken. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

Met welk doel verwerken we jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens en een aantal medische gegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).
Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van jouw consultatie. Voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt. In bepaalde gevallen hebben onthaalmedewerkers toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het inschrijven van u als patiënt en de betaling na uw consult. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot jouw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket.
Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

Bewaartermijn

Jouw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot jouw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Beveiligingsmaatregelen

Er worden zo weinig mogelijk gegevens bewaard op papier. Computers en computerprogramma’s zijn beveiligd door wachtwoorden. Alleen bevoegde personen krijgen toegang tot de systemen. Deze personen zijn allen gebonden door het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, komt ‘t Doktershuys met deze derden overeen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Delen van gegevens

De gegevens die we van jou verwerken, en die noodzakelijk zijn voor jouw behandeling worden enkel gedeeld met andere artsen of zorgverleners met wie je een behandelrelatie hebt in het kader van jouw gezondheidszorg. Wij streven ernaar te communiceren op digitale wijze via een beveiligd platform. In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met jouw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met jouw eigen OCMW. Voor wat betreft de terugvordering van het remgeld, indien je zelf niet betaalt, of in staat bent te betalen, zullen wij ook bepaalde gegevens delen met jouw OCMW, bewindvoerder of de organisatie waar je verblijft. Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Jouw rechten als patiënt

Je hebt het recht op inzage van je eigen persoonsgegevens. Je kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. Via hogervermeld adres kan je ons hiervoor contacteren. In bepaalde gevallen kan je ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor jouw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Indien je een inbreuk vermoedt op de verwerking van jouw persoonsgegevens aarzel niet ons te contacteren. Bijkomend heb je de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. https://www.privacycommission.be

‘t Doktershuys kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

De laatste wijziging gebeurde op 21/09/2018.

Digitale wachtkamer

Maak een afspraakGebruik de knop afspraak maken om u aan te melden. U krijgt vervolgens een overzicht van de beschikbare uren.

Afspraak maken

Zoeken


Routebeschrijving


Meer